Моля прочетете внимателно настоящите „Общи условия“ преди да използвате онлайн магазина на „Бултрако Моторс АД“ (наричан по-долу bmeshop.bg).Тези „Общи условия“ представляват договор между Вас и bmeshop.bg, с който получавате правото да използвате услугите на страницата за лични и нетърговски цели.Настоящите „Общи условия“ имат обвързващи действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и bmeshop.bg.Чрез достъпа до интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите „Общи условия“ и всички последващи промени в тях, и се задължавате да ги спазвате.В случай че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте страницата на bmeshop.bg.

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Бултрако Моторс АД“ ЕИК: 175102582 , наричано по-долу “Търговец”, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, на интернет адрес https://bmeshop.bg/, от друга страна.

 

ДЕФИНИЦИИ

„Търговец“ – търговско дружество „Бултрако Моторс АД“

„Потребител” - лицата, ползващи и посещаващи сайта и Електронния магазин.

„Сайт“ – интернет адрес https://bmeshop.bg/.

„Електронен магазин“ – електронният магазин на Търговеца, който се намира на сайта.

„Стока/и“ – стоките предлагани от Търговеца чрез Електронния магазин.

 

Характеристики на уеб сайта

Търговецът предлага за закупуване Стоки от разстояние на Потребители чрез Сайта и Електронния магазин .

Срещу предлаганите от Търговеца стоки, потребителят заплаща цената на поръчката съгласно „Общите условия“ и всички евентуални изменения в тях, които са оповестени на сайта. Потребителят изрично декларира, че е запознат с обстоятелството, че всяка поръчка в електронния магазин и сайта е свързана със задължение за плащане от негова страна.

 

Регистрация

Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация.

Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от потребителя. Полетата, които са задължителни за попълване, са отбелязани със звездичка.Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма. При регистрацията потребителят  се съгласява да предоставя доброволно личните данни,изисквани от формата за регистрация.

В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Търговецът има право да закрие и/или изтрие съответната информация и да му откаже по-нататъшен достъп до части или до всички свои услуги, или да заличи изцяло регистрацията и прекрати настоящия договор без предварително уведомление. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена Поръчка, поради неправилно или невярно попълнена информация от потребителя. Търговецът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни.Повторното изпращане на стоки се поема от потребителя.

 

Поръчки

Извършването на поръчки и сключването на договор/и за покупко-продажба с Търговеца, може да се извършва и без регистрация.С извършване на поръчка без  регистрация, потребителят дава своето изрично съгласие личните данни, които е въвел при поръчката да бъдат използвани и съхранявани от Търговеца за целите, посочени в Общите условия.

Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на данните за извършване на поръчка без регистрация.

Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в сайта. При извършване на поръчка, потребителят има право да избере начина за доставка, според предложените на сайта възможности.

Всички посочени на сайта цени са в български лева и с включен данък добавена стойност.Търговецът има право да променя цените, посочени в сайта, по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

Търговецът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените промени, от датата на публикуването им.

Всяка избрана Стока се слага във виртуална кошница на потребителя. До потвърждаване на поръчката, потребителят може да преглежда и променя поръчваните стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната поръчка.

Потребителите разбират и се съгласяват, че е възможно дадени стоки да не са налични в момента на извършване на поръчката. В случай че Търговецът няма възможност за изпълнение на поръчката, поради това, че не разполага с налична стока, Търговецът уведомява потребителя за изчерпването й на посочения от потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение, до посочения от потребителя адрес на електронна поща. Уведомяването се извършва в срок до 48 часа от получаване на Поръчката. Когато Поръчката е получена в неработен ден или посочените 48 часа изтичат в неработен ден, уведомяването се извършва до края на първия работен ден. В тези случаи Търговецът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми заз акупуване на стоките, ако същите са били предплатени.

Ако в срок до 2 /два/ дни от получаване на поръчка, цената на поръчката не е получена по банковата сметка на Търговеца (когато е избрано плащане с дебитна/кредитна карта или по банков път), поръчката се счита за автоматично отменена и Търговецът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

Търговецът може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че потребителят откаже да предостави изискваната от Търговеца информация/потвърждение, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на потребителя.

 

Доставка

Стоките се доставят от куриерска фирма „Еконт“ или „Спиди“

Стоките се доставят до посочен от потребителя адрес или офис на Еконт/Спиди на територията на Република България.

Сроковете за доставка на стоките са от 1 до 3 работни дни.

Доставката на стоките се поема от купувача!
При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от потребителя адрес, не по вина на Търговеца и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който потребителят следва да се обади в срок до 2 /два/ работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение, не по вина на Търговеца и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки, като в този случай като санкция за неизпълнението от страна на потребителя, Търговецът задържа всички заплатени от потребителя суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнасяи за случаите, когато потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка.

Във всички случаи Търговецът има право да удължава посочените срокове за доставкас до 10 /десет/ работни дни, за което потребителят дава съгласието си при финализиране на поръчката, след натискане на бутона " Купи".

Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

При избран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат след потвърждение от Търговеца за обработена поръчка. При избрано плащане по банков път или с дебитна/кредитна карта, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на сумата по банковата сметка на Търговеца.

При връщане/отказ след преглед на пратката, таксите за връщането се поемат от потребителя.

Търговецът не носи отговорност за забавяне в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Търговеца обстоятелства.

При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя и/или упълномощено от него лице.При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение потребителят незабавно уведомява Търговеца по e-mail . Ако потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

 

Условия за връщане

Стоката трябва да бъде в оригинална опаковка, с етикети и НЕ трябва да бъде използвана!

Разходите по транспорта са за Ваша сметка!Не приемаме върнати стоки, на които не са платени разходите по транспорта!

Всеки върнат продукт трябва да бъде придружен от касовата бележка и/или фактура.

Купувачът има право да върне или замени продукт в срок от 14 дни, считано от деня на покупката.

При неизпълнение на посочените условия Търговецът запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатената от потребителя сума.

При изпълнение на условията за връщане потребителят посочва банкова сметка за връщане на заплатената сума.

Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Търговеца да се извършва по банков път, независимо от използваното от потребителя платежно средство за заплащане на извършени поръчки. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

При изпълнение на условията за връщане от потребителя, Търговецът се задължава в рамките на 30 дневен срок да възстанови сумата по поръчката на потребителя.

 

Начини за плащане

С наложен платеж - потребителя заплаща продукта/ите в момента на доставянето им от куриер/превозвач или взимането им от офис на куриерска фирма след преглед и тест.

С дебитна/кредитна карта чрез виртуален ПОС термиал - банковите карти, с които можетеда извършвате онлайн разплащане са: VISA, MasterCard, Maestro.

По банков път на посочена от Търговеца банкова сметка преди получаване на получената стока - Потребителя следва да изпрати копие от платежното нареждане/вносна бележка на e-mail, а ако не може следва да изпрати следната информация на посочения e-mail: датата на плащането; банката; номер на платежното нареждане/вносната бележка; номер на поръчката; три имена и телефонен номер за контакт.

 

Поверителност

Ние се грижим за Вашата поверителност. Поради тази причина ние събираме и използваме лични данни само, за да Ви предоставим нашите продукти и услуги. Вашите лични данни включват информация като:

-Име

-Адрес

-Телефонен номер

-Имейл адрес

-Други събрани данни, които биха могли да ви идентифицират пряко или непряко.

Този сайт не предоставя никаква лична информация за своите клиенти на трети лица, освен в случаите когато

- клиентът сам е изразил съгласието си

- за да може клиентът да се възползва от определен вид услуги

- когато това е свързано с конкретна продажба на стоки или услуги и е съобразено с политиката на компанията, предоставяща тези стоки или услуги

- ако клиентът е нарушил условията на използване на продуктите и услугите на компанията, като по този начин сам е нанесъл вреда на трети лица.

Вашата лична информация се използва за обработка на поръчки, плащания, доставки и да ви осигурява индивидуално пазаруване, да отговорим на заявка и потвърждение по електронна поща, да ви осигурим безплатни подаръци, промоционални оферти, да изпратим маркетингови новини, информация за промоционални оферти.

Ако сте регистриран Потребител, Вие можете във всеки един момент да коригирате, актуализирате или изтривате вашите лични данни като влезете във вашия профил. При поискване може да получите резюме на личните данни записани при нас. Вие също може да поискате ние да коригираме или премахнем личната информация за вас


Гаранция и рекламация на продукт


В правото на ЕС се посочва че, на Потребителя се предоставя 2-годишна гаранция (законова гаранция) като защита срещу дефектни стоки или стоки, които не изглеждат или не работят по начина, посочен в обявата/описанието/рекламата.

Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на получаване на стоката за купувачи-физически и юридически лица.

Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя/фабрични дефекти. 


За гуми: 

Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на получаване на стоката за купувачи-физически и юридически лица, но за не по-дълъг период от момента на износване на протектора, което се вижда от индикатора за износване на протектора (TWI).

Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя/фабрични дефекти. 

Едностранно или частично износена до стойността на TWI гума се смята за напълно износена и не подлежи на гаранция.


Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:

неправилна експлоатация и съхранение на стоката

неправилен монтаж

механична повреда (пробиване, прерязване)

лошо техническо състояние на превозното средство


За да се разгледа рекламация е необходимо да предоставите фактура за покупка на стоката.

При рекламация на стока, Потребителят трябва да се свърже с нас на:

email: info@bmeshop.bg

тел. номер: 0887701579

за гуми на тел. номер: 0885035423


Куриерските разходи по изпращането на продукта/ите до нас, се поемат от купувача на стоката.

Срокът за разглеждане на рекламацията за физически лица е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока, а за фирми до 3 месеца. 


Фирма Бултрако Моторс АД не носи отговорност за причиненото неудобство причинено по време на рекламацията.

 


Заключителни разпоредби

В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеятда се постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

Търговецът полага максимални усилия да поддържа информацията в сайта и електронния магазин винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

Търговецът не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Търговецът не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди,включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Търговеца.

 

Информация за Търговеца

Фирма: Бултрако Моторс АД

Седалище: София, Бул. България 111

Булстат: 175102582

Ид № по ДДС: 175102582

Електронна поща: info@bmeshop.bg

Телефон за контакти: 0887701579

 

Въпроси на потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез e-mail или по телефона, в рамките на работното време: от 9.00 часа до 18.00 часа, от понеделник до петък.

Slider